se.gifgb.gif

Svensk politik

Det svenska miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” ansluter till klimatkonventionens (UNFCCC) målsättning och anger att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Miljökvalitetsmålet är uttryckt som mål på lång och kort sikt

På lång sikt

Det långsiktiga svenska klimatmålet utgår från att utsläppen på sikt ska vara jämt fördelade mellan jordens invånare. På lång sikt ska de svenska utsläppen av växthusgaser därför minska till en nivå lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Riksgenomsnittet för utsläpp var år 2006 cirka 7,2 ton per svensk och år. Internationellt arbete och insatser i alla länder är avgörande om målet ska nås.

På kort sikt

De svenska utsläppen av växthusgaser ska, som ett medelvärde för år 2008-2012, vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990. Målet ska nås genom inhemska åtgärder, utan användning av utsläppskrediter via vare sig flexibla mekanismer eller kompensation för upptag i så kallade kolsänkor (upptag av koldioxid i växande skog).

2009-03-11: Klimatpropositionen presenterad

Regeringen har i dag presenterat En sammanhållen klimat- och energipolitik. I propositionerna föreslås bland annat ett mål på 40 procent för Sveriges utsläppsminskningar av växthusgaser och ett samlat åtgärdsprogram för att uppnå målet. Tre handlingsplaner för en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och energieffektivisering presenteras.

Se nedanstående PM:

http://www.regeringen.se/download/01bec18a.pdf?major=1&minor=122237&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment

(Källor: Naturvårdsverket,  Regeringen mm)