se.gifgb.gif

Vision, mål och organisation

Stockholmsinitiativet

Stockholmsinitiativet är en ideell förening. Föreningen har till ändamål att verka för en rationell klimat-, energi- och miljöpolitik. Detta sker genom informationsspridning i de frågor som engagerar föreningen inom klimat-, energi- och miljöområdet. Specifikt granskar föreningen klimatfrågan och belyser dess politiska och ekonomiska konsekvenser. Föreningen ska medverka till en öppen och rationell diskussion i klimatfrågan och verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.

Politiska målsättningar

  • Att verka för att klimat-, energi- och miljöpolitiken inom Sverige och EU baseras på sund och verifierbar vetenskap.
  • Att granska omständigheter och biverkningar för industri och hushåll inom Sverige och EU rörande politiska positioner och prioriteringar avseende planerade utsläppsbegränsningar för koldioxid men också för biobränslen, vindkraft och kärnkraft.
  • Att verka för att klimatpolitikens olägenheter såsom miljöförstöring och lägre tillväxt i de utvecklade länderna, samt svält och fattigdom i utvecklingsländerna synliggörs.
  • Att verka för att modernisering och effektivisering av energiproduktionen samt utveckling av miljöpolitiken inte hämmas av skatter, avgifter, subventioner och regleringar utan sker genom stöd till forskning och utveckling av infrastruktur.
  • Att verka för att EU vid COP15 i Köpenhamn avstår från bindande åtaganden till s.k. klimatåtgärder som kommer att medföra en fördjupning av den ekonomiska världskrisen.

Våra ståndpunkter i klimatfrågan

  • Klimatet har ständigt förändrats och sentida förändring är odramatisk.
  • Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.
  • Den pågående och planerade klimatpolitiken har katastrofala biverkningar som miljöförstöring, svält och fattigdom som främst drabbar världens fattiga.
  • Politiska klimatmål är meningslösa eftersom uppfattningen att klimatet kan låta sig styras eller kontrolleras saknar vetenskapligt stöd.

Organisation

Stockholmsinitiativet är organiserad med en styrelse (f.n. 4 personer) och ett råd (f.n. 14 personer).

Stadgar pdf.gif