se.gifgb.gif

Vision, mål och organisation

Stockholmsinitiativet

Stockholmsinitiativet är en ideell förening. Föreningen har till ändamål att verka för en rationell klimat-, energi- och miljöpolitik. Detta sker genom informationsspridning i de frågor som engagerar föreningen inom klimat-, energi- och miljöområdet. Specifikt granskar föreningen klimatfrågan och belyser dess politiska och ekonomiska konsekvenser. Föreningen ska medverka till en öppen och rationell diskussion i klimatfrågan och verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.

Politiska målsättningar

  • Att verka för att klimat-, energi- och miljöpolitiken inom Sverige och EU baseras på sund och verifierbar vetenskap.
  • Att granska omständigheter och biverkningar för industri och hushåll inom Sverige och EU rörande politiska positioner och prioriteringar avseende planerade utsläppsbegränsningar för koldioxid men också för biobränslen, vindkraft och kärnkraft.
  • Att verka för att synliggöra den pågående och planerade klimatpolitikens generella biverkningar som miljöförstöring, minskad tillväxt i de utvecklade länderna, och svält och fattigdom i utvecklingsländerna.
  • Att verka för att samhällets stöd till effektiviseringar och förnyelse inom klimat-, energi-, och miljöområdena sker genom stöd till forskning och utveckling och genom investeringar i infrastruktur snarare än genom skatter, subventioner och regleringar.
  • Att verka för att EU vid COP15 i Köpenhamn avstår från bindande åtaganden till s.k. klimatåtgärder som kommer att medföra en fördjupning av den ekonomiska världskrisen.

Våra ståndpunkter i klimatfrågan

  • Klimatet har ständigt förändrats och sentida förändring är odramatisk.
  • Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.
  • Den pågående och planerade klimatpolitiken har katastrofala biverkningar som miljöförstöring, svält och fattigdom som främst drabbar världens fattiga.
  • Politiska klimatmål är meningslösa eftersom uppfattningen att klimatet kan låta sig styras eller kontrolleras saknar vetenskapligt stöd.

Organisation

Stockholmsinitiativet är organiserad med en styrelse (f.n. 4 personer) och ett råd (f.n. 14 personer).

Stadgar pdf.gif