se.gifgb.gif

Öppet brev till EU:s ordförande, statsminister Fredrik Reinfeldt om klimatpolitiken, november 2009

Litteraturhänvisningar

Effekter av satsningar på biobränslen

Pressrelease 2008-04-03
http://www.ens-newswire.com/ens/apr2008/2008-04-28-03.asp

PROMOTION AND PROTECTION OF ALL HUMAN RIGHTS, CIVIL, POLITICAL, ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO DEVELOPMENT, Jean Ziegler, UN Human Right Rights Council, 2008-01-10

Assessing Biofuels, UNEP, Nairobi October 16, 2009

Ny klimatvetenskap

Brohan, P., et al. Journal of Geophysical Research, 2006: DOI: 10.1029/2005JD006548. http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadCRUT3_accepted.pdf
Updates at
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature

Douglass D. H. et al, "A comparison of tropical temperature trends with model predictions", Int. J. Climatol. 28,1693-1701, (2008).
http://www.pas.rochester.edu/~douglass/papers/Published%20JOC1651.pdf
http://www.pas.rochester.edu/~douglass/papers/addendum_A%20comparison%20of%20tropical%20temperature%20trends%20with%20model_JOC1651%20s1-ln3772047958447818Hwf-88582685IdV9487614093772047PDF_HI0001

Douglass, D.H. and R. Knox, 2009, “Ocean heat content and Earths radiation imbalance”, Physics Letters A, Volume 373, Issue 36, 31 August 2009, Pages 3296-3300, doi:10.1016/j.physleta.2009.07.023
Författarna analyserar havens värmeinnehåll utifrån olika mätserier och jämför sedan detta med strålningsobalanser. En slutsats de drar är att världshaven inte kan lagra värme under några längre perioder, och att vi således inte kan förvänta oss några plötsliga temperaturökningar därifrån efter flera år utan ökad uppvärmning.
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TVM-4WS2HSJ-2&_user=10&_coverDate=07%2F14%2F2009&_rdoc=85&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info%28%23toc%235538%239999%23999999999%2399999%23FLA%23display%23Articles%29&_cdi=5538&_sort=d&_docanchor=&_ct=102&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=326ee5e101b3c6cfdeb1380b5a68008b

Clarke et. al., "The Last Glacial Maximum", Science 7 August 2009:Vol. 325. no. 5941, pp. 710 – 714 DOI: 10.1126/science.1172873
Solar radiation was the trigger that started the ice melting, thats now pretty certain, said Peter Clark, a professor of geosciences at OSU. There were also changes in atmospheric carbon dioxide levels and ocean circulation, but those happened later and amplified a process that had already begun.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/325/5941/710

Essenhigh, R.E. 2009," Potential dependence of global warming on the residence time (RT) in the atmosphere of anthropogenically sourced carbon dioxide."  Energy & Fuels 23: 2773-2784.
Artikeln ifr
ågasätter IPCC:s övre värde för hur länge koldioxid stannar i atmosfären (c:a 100 år) och visar i oberoende experiment att det snarare rör sig om 5-15 år. Detta får konsekvenser för hur mycket av CO2-ökningen som kan tillskrivas mänskliga utsläpp, och också för nyttan av att försöka minska dessa utsläpp.
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ef800581r

Ganjoo, R.K. and Koul, M.N.,  Is the Siachen glacier melting?, Current Science, Vol. 97, NO. 3, 10 August 2009
Himalayas glaci
ärer påverkas inte av GT. Overwhelming field geomorphological evidences suggest poor response of the Siachen glacier to global warming.
http://www.ias.ac.in/currsci/aug102009/309.pdf

Klotzbach et al., "An Alternative Explanation for Differential Temperature Trends at the Surface and in the Lower Troposphere", Journal of Geophysical Research, in press.
Artikeln p
åvisar att temperaturdata över markytan får en markant värme-bias, och förklarar det med skiktningar i atmosfären över land. En sådan värme-bias får systematiska inverkningar på markbundna mätningar av den globala temperaturen.

Landsea et al., "Impact of Duration Thresholds on Atlantic Tropical Cyclone Counts", Journal of Climate, in press.
De f
örbättrade möjligheterna att observera stormar och orkaner är orsaken till den ökade (observerade) orkanfrekvensen under 1900-talet, inte temperaturökningar.
http://ams.allenpress.com/perlserv/?request=getabstract&doi=10.1175%2F2009JCLI3034.1&ct=1

Lindzen, R.S. & Choi, Y-S., "On the determination of climate feedbacks from ERBE data", Geophys. Res. Lett., 36, L16705, doi:10.1029/2009GL039628.
Artikeln handlar om hur de modeller man anv
änt sig av i IPCC:s prognoser överdriver CO2-känsligheten enligt nya mätdata av in- och utstrålning. De visar också hur man missförstått mekanismerna för feed-back.
http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL039628.shtml

Se även denna artikel av Lindzen:
http://www.quadrant.org.au/blogs/doomed-planet/2009/07/resisting-climate-hysteria

McLean, J. D., C. R. de Freitas, and R. M. Carter (23 July, 2009)," Influence of the Southern Oscillation on tropospheric temperature", Journal of Geophysical Research, 114, D14104, DOI:10.1029/2008JD011637
The close relationship between ENSO and global temperature, as described in the paper, leaves little room for any warming driven by human carbon dioxide emissions. The available data indicate that future global temperatures will continue to change primarily in response to ENSO cycling, volcanic activity and solar changes.
Dvs, studien visar att det mesta av den globala temperaturvariationen drivs av naturliga orsaker, inte av koldioxidutsl
äpp.
http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2008JD011637.shtml

Meehl, G.A. and Arblaster, J.M, "A Lagged Warm EventLike Response to Peaks in Solar Forcing in the Pacific Region", Journal of Climate, Volume 22, Issue 13 (July 2009) pp. 36473660 DOI: 10.1175/2009JCLI2619.1
IPCC menar p
å att eftersom solstrålningen bara varierar med 0,1% över solcykeln så är dess inverkan på klimatet negligerbar. Den här artikeln talar för att de har fel. Solens variationer orsakar stora uppvärmningseffekter i klass med El Ninos.
http://ams.allenpress.com/perlserv/?request=get-abstract&doi=10.1175%2F2009JCLI2619.1

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/325/5944/1114

Myhre, G., "Consistency Between Satellite-Derived and Modeled Estimates of the Direct Aerosol Effect", Science 10 July 2009:Vol. 325. no. 5937, pp. 187 - 190
DOI: 10.1126/science.117446.
I denna artikel i Science från den 10 Juli visas att aerosoler inte har den avkylande effekt man trott (minst 40% lägre). Detta vållar problem för IPCC:s modeller eftersom man tillskriver just aerosoler avkylningen mellan 1945 till 1975. Och detta aktualiseras även idag, eftersom man hänvisar till bl.a. aerosoler för att förklara varför det inte skett någon uppvärmning på senare tid.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/325/5937/187

Pielke, R. A. Jr., et al. Bulletin of the American Meteorological Society, 2005: DOI: 10.1175/BAMS-86-10-1481.
http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/resource-1776-2005.42.pdf

R. W. Spencer et al, "Cloud and radiation budget changes associated with tropical intraseasonal oscillations"Geophys. Res. Lett.  34, L15707,  (2007) doi:10.1029/2007GL029698.
http://www.drroyspencer.com/Spencer_07GRL.pdf

Svensmark et al.: Cosmic ray decreases affect atmospheric aerosols and clouds, Geophys. Res. Lett., 36, August 2009, L15101, doi:10.1029/2009GL038429.
Svensmark st
ärker sin teori om solens koppling till den globala temperaturförändringen via kosmisk strålning och molnbildning.
http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL038429.shtml

Swanson, K.L. and Tsonis, A. A., "Has the climate recently shifted?" Geophys. Res. Lett., 36, L06711, doi:10.1029/2008GL037022, 2009.
http://www.uwm.edu/~kswanson/publications/2008GL037022.pdf

Enligt en artikel i New Scientist sade en av världens främsta klimatmodellerare (Mojib Latif) att vi står inför ett eller två decennier av kallare temperaturer. Vissa av de forskare som deltog i konferensen menar att på 30 års sikt kan naturliga variationer vara lika viktiga som människans klimatbidrag.

Ladda ner som PDF: pdf.gif