se.gifgb.gif

Öppet brev till EU:s ordförande, statsminister
Fredrik Reinfeldt, november 2009

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Fredrik,
Nu när jordens temperatur inte stigit på mer än ett decennium och världen försöker återhämta sig från en finanskris finns det anledning att i grunden ompröva klimatpolitiken. Den hotar att skada och ödelägga basen för vår välfärd och våra framtida möjligheter att värna om vår miljö.

Inom kort samlas världens ledare i Köpenhamn för att försöka enas om vilka åtgärder som ska vidtas för att minska och på sikt eliminera de utsläpp av koldioxid som oundvikligen sker vid all förbränning av fossila bränslen som olja, gas och kol. Eftersom den globala energiförsörjningen idag är till 80 % baserad på sådana bränslen innebär detta en gigantisk samhällsomställning. De är grunden för effektiva energikällor som möjliggjort det moderna samhällsbygget och som fortfarande är helt avgörande för hållbarhet, miljö och människors välfärd.

Det saknas fortfarande egentlig vetenskaplig grund för att koppla tillskottet av koldioxid till en avgörande klimatpåverkan. Ny forskning, baserad på verkliga observationer snarare än modeller, försvagar ytterligare grunden för tidigare hypoteser i denna riktning (1). Ändå har politiska åtgärder redan vidtagits som orsakat fattigdom, svält och miljöförstöring. Ett exempel är de ogenomtänkta satsningarna på biobränslen som orsakar stigande livsmedelspriser och skogsskövling (2). Det står klart att övriga planerade åtgärder kommer att förvärra dessa skador: en påtvingad övergång till ineffektiva och skattesubventionerade energikällor medför ett slöseri med resurser.

För att rättfärdiga sådana drastiska åtgärder måste vi vara säkra på att de är absolut nödvändiga. Men sådan kunskap saknas fortfarande. Det enda vi säkert vet är att klimatet ständigt genomgått stora förändringar och att vi inte vet något om framtiden. Illusionen att vi skulle kunna kontrollera och styra klimatet saknar definitivt vetenskaplig grund.

Vi anser att våra resurser bör användas till att bygga och utveckla vårt samhälle och vår infrastruktur så att de blir motståndskraftiga mot alla oundvikliga klimatförändringar. Resurser behövs också för att ge människor i fattiga länder möjlighet till bättre liv och för att värna och vårda känsliga ekosystem som hav och skogar.

Vi vädjar nu till dig som EU:s ordförande att du vågar ifrågasätta den bland politiker etablerade uppfattningen och visa vägen mot en ny klimatpolitik. Politisk handling bör baseras på vad vi vet snarare än på vad vi inte vet.

Hänvisningar

1.    Se referenssidan under Ny klimatvetenskap.

2.    Se referenssidan under Biobränslen.

Texten för utskrift:pdf.gif