se.gifgb.gif

EU:s politik

EU:s medlemsländer ska (I enlighet med Kyotoprotokollet) gemensamt minska utsläppen med åtta procent till 2010. Europeiska Unionen anses ha en viktig roll för att driva på de internationella förhandlingarna om en global överenskommelse för minskade utsläpp av växthusgaser. EU:s stats- och regeringschefer har som långsiktigt mål gemensamt beslutat att begränsa klimatets förändring till högst 2 graders temperaturökning över förindustriell nivå. Europeiska rådet enades i mars 2007 om att ensidigt åta sig att minska utsläppen med 20 procent till år 2020 jämfört med 1990 års utsläpp. Om andra industriländer ansluter sig till ett nytt globalt klimatavtal för 2020 har rådet beslutat att utsläppen ska minska med 30 procent – förutsatt att andra industriländer åtar sig jämförbara reduktioner.
För att minska utsläppen beslutade EU år 2000 om ett gemensamt Europeiskt klimathandlingsprogram (ECCP). Införandet av ett handelssystem för utsläppsrätter är den viktigaste åtgärden i programmet.

Klimatmålet för år 2020 skall klaras med de åtgärder som beslutas i handlingsprogrammet ECCP, via åtgärder i ett klimat- och energipaket som lämnades i januari 2008 samt med nationella åtgärder i varje medlemsland.
Viktiga mål inom EU:s klimat- och energipolitik:

  • 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser till 2020 – klimatmålet,
  • 20 procent ökad energieffektivitet,
  • 20 procent andel förnybar energi – förnybarhetsmålet.
    I detta mål ingår att andelen biodrivmedel skall vara 10 procent av trafikens energianvändning.

(Källor: Naturvårdsverket mm)