se.gifgb.gif

Världspolitik

Internationellt samarbete anses viktigt för att lösa “klimatproblemet”. Den viktigaste framtidsfrågan i närtid är ett nytt klimatavtal – tänkt att ersätta det nuvarande Kyotoprotokollet – i Köpenhamn 2009. FN:s ramkonvention om klimatförändringar UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) är ramverket för den internationella klimatpolitiken. Klimatkonventionens slutmål är att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som förhindrar en farlig mänsklig störning av klimatsystemet. En viktig princip i konventionen är att i-länderna bör ta ledningen i kampen mot klimatförändringar och dess skadliga effekter. Detta är en grundläggande ansats eftersom i-länderna historiskt stått för den allra största delen av utsläppen. Kyotoprotokollet trädde i kraft den 16 februari 2005 och anses vara ett första steg på vägen till konkreta överenskommelser för att nå konventionens mål. Enligt protokollet ska i-länderna minska sina utsläpp med 5,2 procent till år 2008–2012 (den första åtagandeperioden) jämfört med 1990 års nivå.

(Källor: Naturvårdsverket mm)